lunduniversity.lu.se

Immunotechnology

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Allmän kursinformation

Immunteknologi (7.5 hp, KIMN01 former KIM015)

 Vi antar vanligen upp till max 48 studenter. Kursen är;

 • alternativobligatorisk för studenter på Bioteknik, med inriktning mot molekylärbioteknik
 • valfri för studenter på Bioteknik, med inriktning mot bioprocessteknik
 • valfri för studenter på tekniks nanovetenskap
 • valfri för studenter på internationella mastersprogrammet i bioteknik

Om du inte går på kemiteknikprogrammet så kontakta LTHs kansli för att söka kursen som specialstudent.

Kursupplägg

Kursen är indelad i - 2 teoretiska moment som täcker basal immunologi samt immunologiska tekniker, - 1 experimentellt moment som omfattar 2 större laborationer där ett flertal olika immunologiska tekniker/moment inkluderas.

Undervisningen kommer att ske i form av föreläsningar, föreläsningar/interaktiva övningar, problembaserad inlärning (PBL) samt i form av laborationer.

Vissa av momenten har obligatorisk närvaro.

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. För att bli godkänd på kursen krävs det att man
i) deltager i de obligatoriska momenten,
ii) är godkänd på de två laborativa momenten, samt
ii) är godkänd på den skriftliga tentamen.

Kurslitteraturen består av

 1. Janeway's Immunobiology av Murphy et al, 8th edition.
 2. Hand-outs från föreläsningar/övningar
 3. Laborationskompendier.

PBL-övningar

Detta moment är indelat i 2 delar och kommer att behandla både basal immunologi och immunolgiska tekniker/applikationer.

Det kommer att utföras i form av

 • Föreläsningar (introduktion, sammanfattning)
 • Interaktiva föreläsningar/övningar
 • PBL baserade gruppövningar

I de PBL baserade gruppövningar kommer olika immunlogiska fall att diskuteras.

Om du vill veta mer on den bakomliggande principen för PBL, så kan du läsa mer på denna sida hämtad från läkarutbildningen på den medicinska fakulteten.

 

 

Föreläsningar

En rad föreläsningar kommer att ges som beskriver olika immunolgiska tekniker/applikationer. De huvudsakliga momenten som kommer att belysas inkluderar;

 • Antiserum
 • Monoklonala antikroppar /hybridomteknologi
 • Kompetetiv och ickekompetetiv immunoanalys
 • Fagdisplayteknologi
 • Kinetiska analyser
 • Precipitationreaktioner / immunoblot / immunokromatografi
 • Nya immunokemiska detektionsprinciper
 • Rekombinanta antikroppar
 • Antikroppar för terapi av cancer
 • Storskalig odling
 • Allergi
 • Flödescytometri
 • Vaccin och vaccination
 • Antikropps-baserade mikromatriser
 • Cellbaserade immunologiska tekniker

 

 

Laborationer

Två större laborationer, med antigen molekylär eller cellulär inriktning, kommer att genomföras. Laborationerna kommer att belysa olika immunologiska principer samt tydlliggöra en rad olika immunologiska tekniker. 

 

Närmare upplysningar och kursledare: Inst. för Immunteknologi, Christer Wingren, tel 046-222 4323

Page Manager: